Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de website https://abbotkinneys.com/nl/ (de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door Wessanen Benelux B.V. (Wessanen).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden nauwgezet door voordat u begint met het gebruik van de website. Door gebruik te maken van onze website bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt om u eraan te houden. Als u er niet mee instemt, mag u onze website niet gebruiken.

De Gebruiksvoorwaarden moeten worden gelezen samen met eventuele andere wettelijke kennisgevingen die beschikbaar zijn op onze website.

Content op de website

De content op de website wordt verstrekt als algemene informatie over ons bedrijf en onze producten. Deze is niet bestemd als advies en men mag zich er niet als zodanig op beroepen. Er wordt geen verklaring noch enige garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de content op onze website.

Alle content die op de website wordt gepubliceerd, wordt beschermd door auteursrecht en is eigendom van Wessanen of een van haar dochterbedrijven. Er worden geen rechten van enigerlei aard in licentie gegeven, toegewezen of anderszins aan u doorgegeven als gevolg van toegang tot de content op de website. U mag de content die op de Website wordt weergegeven uitsluitend downloaden of kopiëren voor persoonlijk gebruik, mits u zich houdt aan alle auteursrechten en andere kennisgevingen die daarin zijn opgenomen.

Links naar andere websites zijn uitsluitend voor het gemak geplaatst en vormen geen goedkeuring van materiaal op die websites of enige bijbehorende organisatie, product of dienst. Als u kiest voor toegang tot deze websites met gebruikmaking van de verstrekte links, wordt het gebruik van dergelijke websites geregeld door de voorwaarden van de beheerders van dergelijke websites, die kunnen verschillen van die van ons.


Beperking van aansprakelijkheid

Behalve zoals anders vereist door toepasselijk recht, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid en zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, via contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), inbreuk op wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzien, ontstaan onder of in verband met (I) het gebruik van of zich baseren op content weergegeven op deze website of beschikbaar gemaakt in verband met deze website of (II) onderbreking van of vertraging in toegang tot, gebruik van, of onmogelijkheid om gebruik te maken van of toegang te krijgen tot deze website.

Behalve zoals anderszins vereist door toepasselijk recht zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt aan uw computer, software, data of ander materiaal dat eigendom van u is die ontstaat in verband met uw gebruik van deze website.


Diversen

We kunnen de content op de website of in deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd updaten en kunnen deze website of enig deel daarvan zonder kennisgeving opschorten, staken of wijzigen.

Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden onwettig of om enigerlei reden onafdwingbaar is of wordt, dan zal die bepaling geacht worden te zijn gescheiden van de rest van de Gebruiksvoorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van een of meer van de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Op de Gebruiksvoorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.