Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Abbot Kinney’s BV en liggen ten grondslag aan alle leveringen en/of diensten die Abbot Kinney’s BV verricht, alles in de ruimste zin des woord.
 • Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de koper, alsmede een ieder die een opdracht aan Abbot Kinney’s heeft verstrekt. Waarin deze voorwaarden de wederpartij wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden of andere rechtverkrijgenden.
 • Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer Abbot Kinney’s die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Abbot Kinney’s niet.
 • Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

 • Offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend; verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.
 • Een offerte is geldig voor een termijn, welke in de offerte zelf is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding voor een termijn van veertien dagen.
 • Abbot Kinney’s behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen Abbot Kinney’s en de wederpartij wordt pas geacht tot stand te zijn

gekomen, indien en voor zover door Abbot Kinney’s de door wederpartij gegeven opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke verklaring, welke door de wederpartij voor akkoord is getekend en door Abbot Kinney’s retour is ontvangen. Een overeenkomst komt tevens tot stand door een bestelling gevolgd door een schriftelijke aanvaarding van de zijde van Abbot Kinney’s.

 • Een mondeling door de wederpartij verstrekte opdracht vervalt, wanneer deze niet onmiddellijk door Abbot Kinney’s door middel van een schriftelijke verklaring wordt aanvaard.
 • Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Abbot Kinney’s slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan door Abbot Kinney’s.

Artikel 4. Prijzen

 • Alle prijzen van de door Abbot Kinney’s geleverde zaken luiden in euro en zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien de kostprijs van de door Abbot Kinney’s te leveren zaken gedurende de looptijd van de overeenkomst stijgt en bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar was, is Abbot Kinney’s gerechtigd om de prijs van de order dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 5. Levering en termijnen

 • De levering van zaken binnen Nederland geschiedt af winkel of aan het leveringsadres van de wederpartij, waarbij in dat laatste geval Abbot Kinney’s de transportkosten in rekening zal brengen aan de wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Het afleveringsadres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leverantie algemeen gebruikelijk zijn. De wederpartij moet op het afleveringsadres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van eventuele retourvrachten zal de wederpartij voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen.
 • Abbot Kinney’s is onverminderd ieders professionele verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van haar wettelijke verplichtingen dienaangaande, verantwoordelijk voor het transport van de zaken tot aan de aflevering aan de wederpartij, voorzover dat leveringsadres zich binnen Nederland bevindt. Abbot Kinney’s is in dit verband gerechtigd om aan de (medewerkers van de) wederpartij dwingende voorschriften en instructies op te leggen, die de wederpartij en zijn medewerkers onverkort dienen op te volgen.
 • Abbot Kinney’s is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de wederpartij een andere wijze van transport wenst, is daarvoor instemming van Abbot Kinney’s vereist en komen het extra kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
  • De levering van zaken aan een wederpartij die haar vestigings- of leveringsadres buiten Nederland heeft, geschiedt vanaf de productieruimte cq. fabriek. Indien en voorzover Abbot Kinney’s de wederpartij behulpzaam is bij het verzorgen van transport, dan betekent dat nimmer dat de levering van de zaken elders plaatsvindt en evenmin dat Abbot Kinney’s enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ter zake van het transport op zich neemt. Het transport van de zaken geschiedt derhalve in alle gevallen voor rekening en risico van de wederpartij.
  • Abbot Kinney’s is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
  • Indien de te leveren zaken niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in elk geval de overeengekomen afroeptermijn niet door de wederpartij in acht is genomen, is Abbot Kinney’s gerechtigd de betreffende zaken te factureren en zullen de zaken, indien mogelijk en met inachtneming van ieders professioneel verantwoordelijkheid, volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij Abbot Kinney’s schriftelijk in gebreke te stellen. Bovendien zal de wederpartij Abbot Kinney’s in het voorkomende geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 6. Reclames

  • De wederpartij is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen en welke zij redelijkerwijs had kunnen ontdekken terstond schriftelijk en gespecificeerd aan Abbot Kinney’s te melden, bij gebreke waarvan Abbot Kinney’s gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
  • Andere reclames dan bedoeld in lid 1 van dit artikel ter zake van de door Abbot Kinney’s geleverde zaken moeten door de wederpartij onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd schriftelijk ter kennis van Abbot Kinney’s worden gebracht. De wederpartij kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan Abbot Kinney’s later plaatsvindt dan 7 dagen na het moment waarop de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
  • Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag van de facturen schriftelijk ter kennis van Abbot Kinney’s te zijn gebracht.
  • De wederpartij is verplicht de eventuele instructies en voorschriften van Abbot Kinney’s inzake de wijze van opslag en verwerking van de geleverde zaken strikt in acht te nemen. De wederpartij kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik van de zaken.
  • De wederpartij dient te allen tijde Abbot Kinney’s de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
  • Indien de reclame door Abbot Kinney’s gegrond wordt geacht, behoudt Abbot Kinney’s zich het recht voor de zaken te vervangen danwel voor de geleverde zaken een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.
 • De aanwezigheid van een gebrek zoals bedoeld in dit artikel geeft de wederpartij niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Abbot Kinney’s op te schorten.

Artikel 7. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in Euro, zonder korting en zonder enig recht op verrekening.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen voor levering van zaken binnen Nederland dienen betalingen te worden voldaan op de door Abbot Kinney’s aangewezen bank- of girorekening.
 • Indien de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de wederpartij enkel als gevolg daarvan in gebreke en is Abbot Kinney’s gerechtigde wettelijke rente in rekening te brengen over het nog onbetaalde bedrag, ingaande vijftien dagen na factuurdatum. Indien de wederpartij jegens Abbot Kinney’s in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betaling- en/of andere verplichtingen, is de wederpartij gehouden alle door Abbot Kinney’s te maken redelijke kosten, alsmede gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen het honorarium, de administratiekosten en de B.T.W. van de door Abbot Kinney’s ingeschakelde advocaat voor zijn rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door de wederpartij aan Abbot Kinney’s te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus rente belopen.

Artikel 8 Zorgplicht

 • De wederpartij zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de zaken, dan wel de reputatie van de merken van Abbot Kinney’s en de met haar verbonden ondernemingen zouden kunnen worden aangetast.
 • De wederpartij zal voorts voldoen aan alle wettelijke vereisten, onder meer met betrekking tot opslag, hygiëne en arbeidsomstandigheden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij eigendom van Abbot Kinney’s.
 • De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van Abbot Kinney’s te bewaren. Het is de wederpartij verboden deze zaken door te verkopen, zelfs in het kader van de normale bedrijfsvoering. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Abbot Kinney’s. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Abbot Kinney’s te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan Abbot Kinney’s worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Abbot Kinney’s jegens de wederpartij.

Artikel 10. Zekerheidsstelling

 • Indien Abbot Kinney’s goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de met Abbot Kinney’s gesloten overeenkomst niet zal nakomen, is Abbot Kinney’s voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Abbot Kinney’s zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet of een betalingsregeling is bedongen.
 • Nadat de door Abbot Kinney’s gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, of door de weigering tot zekerheidsstelling, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Abbot Kinney’s de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, rente en schade, winstderving daaronder begrepen.

Artikel 11. Niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

 • Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Abbot Kinney’s is sprake indien Abbot Kinney’s na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van onder andere maar niet uitsluitend oproer, molest, oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Abbot Kinney’s als bij derden, van wie Abbot Kinney’s de benodigde bescheiden, materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van Abbot Kinney’s ontstaan.
 • Ingeval van niet-toerekenbare tekortkomingen, als bedoeld in het voorgaande lid, aan de zijde van Abbot Kinney’s worden de levering- en andere verplichtingen van Abbot Kinney’s opgeschort, tenzij Abbot Kinney’s verkiest alsnog, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, haar verplichtingen na te komen.
 • Indien door niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Abbot Kinney’s de uitvoering der overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Abbot Kinney’s als de wederpartij bevoegd de ontbinding van de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring in te roepen. In het laatste geval dienen Abbot Kinney’s en de wederpartij de aan de overeenkomst verbonden gevolgen onderling te regelen. Abbot Kinney’s heeft dan in ieder geval aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 • Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst ten gevolge van een niet- toerekenbare tekortkoming zal Abbot Kinney’s nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de wederpartij.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden, dan wel in de overeenkomst erkende aansprakelijkheden aan de zijde van Abbot Kinney’s, in het bijzonder schadevergoedingsaansprakelijkheden op welke rechtsgrond ook gebaseerd, ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de wederpartij, worden, voor zover wettelijk toegelaten, uitgesloten. Abbot Kinney’s is in elk geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Met name is Abbot Kinney’s niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, noch voor welke bedrijfsschade dan ook, geleden door de wederpartij dan wel door derden, ontstaan door onjuiste levering, en/of fouten en gebreken in de door Abbot Kinney’s geleverde zaken en/of verleende adviezen en/of verrichte diensten. Verder aanvaardt Abbot Kinney’s geen aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door onjuiste of onoordeelkundige toepassing van door Abbot Kinney’s verleende adviezen en/of door haar geleverde zaken. Abbot Kinney’s is evenmin aansprakelijk indien zij vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 • Indien Abbot Kinney’s ondanks het voorgaande toch aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Abbot Kinney’s van de wederpartij heeft ontvangen in het kader van de betreffende overeenkomst. De hoogte van de aansprakelijkheid van Abbot Kinney’s overschrijdt in ieder geval niet de kosten van het herstel van de niet conform de gesloten overeenkomst geleverde zaken dan wel de kosten van het vervangen van voren bedoelde zaken, al naar gelang een van beide kosten het laagste is. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Abbot Kinney’s en/of haar leidinggevenden.

Artikel 13 Geheimhouding

 • De wederpartij is verplicht alle vertrouwelijke informatie aangaande Abbot Kinney’s en de met haar verbonden ondernemingen geheim te houden.
 • Vertrouwelijke informatie bedoeld in het eerste lid omvat, niet limitatief bedrijfsgeheimen, ontdekkingen, ideeën, concepten, ontwerpen, knowhow, technieken, specificaties, tekeningen, diagrammen, data, computer programma’s, zakelijke activiteiten en bezigheden, klantenlijsten, rapporten, studies en andere technische en bedrijfsinformatie. Vertrouwelijke informatie omvat verder beschrijvingen van het bestaan of de ontwikkeling van bovenstaande informatie.

Artikel 14 Beëindiging van de overeenkomst

 • Abbot Kinney’s is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen en zich onverwijld weer in bezit van de geleverde zaak te stellen:

a. Indien de wederpartij enige verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet ten volle nakomt;

b. bij een aanvraag van van surséance van betaling of faillissement van de wederpartij ,dan wel bij verzoek om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van de wederpartij;

c. indien de wederpartij een rechtspersoon is, bij ontbinding of liquidatie van de wederpartij, dan wel indien de zeggenschap over of de beslissende stem in de wederpartij bij een derde komt te berusten;

d. indien beslag wordt gelegd op de zaak, dan wel bij vordering van overheidswege van deze zaak.

 • Indien Abbot Kinney’s de overeenkomst onmiddellijk beëindigt, zal de schade welke de wederpartij aan Abbot Kinney’s te dezer zake zal dienen te betalen, bestaan uit het bedrag van de gehele overeenkomst, onverminderd het recht van Abbot Kinney’s op eventuele verdere schadevergoedingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten met Abbot Kinney’s aangegaan is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, het Nederlands recht van toepassing.
 • Ten aanzien van geschillen welke tussen Abbot Kinney’s en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen. Abbot Kinney’s blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te vinden op de website van Abbot Kinney’s, www.abbotkinneys.com.