Privacy beleid

Wessanen Benelux B.V., handelend onder de merknaam “Abbot Kinney's, (“wij” of “Wessanen”) zetten ons in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. In dit beleidsdocument, tezamen met onze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op https://abbotkinneys.com/terms en alle overige documenten waarnaar wij in dit beleidsdocument (of onze algemene voorwaarden) verwijzen, wordt beschreven hoe wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens en met wie wij die uitwisselen. Lees het volgende zorgvuldig door.

1. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij kunnen de volgende gegevens over u ("uw gegevens") verzamelen en verwerken:

 • informatie die u online verstrekt via onze site als u verzoeken indient, deelneemt aan prijsvragen of zich registreert voor het ontvangen van materialen, monsters of nieuwsbrieven;
 • alle correspondentie die u ons stuurt of communicatie die plaatsvindt tussen u en ons (zoals ons contactcentrum, onze social media of applicaties die samenwerken met onze site);
 • gegevens over uw bezoeken aan onze site en de hulpbronnen waartoe u zich toegang verschaft (waaronder bijvoorbeeld verkeersgegevens en communicatiegegevens);

Wij zijn ons ervan bewust dat uw gegevens vertrouwelijk kunnen zijn en wij zullen uw gegevens geheimhouden in overeenstemming met onze normale procedures en wettelijke voorschriften.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in paragraaf 2 genoemde doeleinden.

2. Hoe maken wij gebruik van uw gegevens?

Wij maken gebruik van uw gegevens:

 • om ervoor te zorgen dat de content op onze site zo doelmatig mogelijk voor u wordt weergegeven (gerechtvaardigde belangen van Wessanen);
 • voor onze interne doeleinden, zoals onderzoek en analyse, kwaliteitscontrole, opsporing van fraude, prestaties van de site, systeembeheer, zodat wij u verbeterde diensten kunnen leveren (gerechtvaardigde belangen van Wessanen);
 • om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze producten en diensten, mits u daarmee hebt ingestemd (toestemming);
 • om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, natuurlijk mits u daarmee hebt ingestemd (toestemming);
 • ten behoeve van prijsvragen en acties, natuurlijk mits u daarmee hebt ingestemd (toestemming);
 • om rapportages op te stellen om ons te helpen bij toekomstige marketing (gerechtvaardigde belangen van Wessanen);
 • om contact met u op te nemen om te vragen naar uw mening of om deel te nemen aan onderzoeken die wij van tijd tot tijd uitvoeren, als u instemt met deelname (toestemming);
 • ten behoeve van klachtenafhandeling (het door Wessanen voldoen aan een wettelijke verplichting);
 • voor het beantwoorden van vragen en het reageren op feedback (gerechtvaardigde belangen van Wessanen).

Wij kunnen uw gebruik van onze site bijhouden, daaronder begrepen uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, ten behoeve van systeembeheer en om de verzamelde gegevens door te geven aan onze adverteerders als u hebt ingestemd met dit soort cookies (toestemming). Dit zijn statistische gegevens over de browsingacties en patronen van onze gebruikers, die niet verwijzen naar een bepaalde persoon.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang als dat nodig is.

3. Cookies

Wij kunnen gebruikmaken van "cookies" om de genoemde gegevens te verzamelen en uw gebruik van onze site bij te houden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie verzamelen over uw gebruik van onze site en waarmee wij u een goede ervaring kunnen bieden wanneer u op onze site rondkijkt. Meer informatie over “cookies”, de doeleinden waarvoor wij die gebruiken en de wijze waarop u cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid.

4. Marketing

 • Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd contact met u opnemen met informatie over onze producten en diensten, mits u daarmee instemt natuurlijk (toestemming). Als u een consument bent, kunnen wij u marketinginformatie sturen over producten die soortgelijk zijn aan de producten die u bij ons hebt gekocht (gerechtvaardigde belangen).
 • Als u daarmee instemt, kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan onze geselecteerde partners, die contact met u kunnen opnemen om u marketinginformatie te verstrekken over hun producten en diensten (toestemming).
 • Als u zich via deze website heeft aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief, kunt u uw gegevens van de inschrijvingslijst verwijderen met behulp van de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief die u van ons ontvangt.

5. Waar sturen wij uw Persoonsgegevens naartoe?

 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven naar of opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), die niet beschikken over dezelfde geavanceerde wetgeving inzake gegevensbescherming. Die gegevens kunnen worden verwerkt door onze dienstverleners, leveranciers en hulppersonen, die betrokken kunnen zijn bij onder meer de verlening van hostings- en ondersteuningsdiensten.
 • Wij zullen uw gegevens uitsluitend doorgeven als wij er zeker van zijn dat het beschermingsniveau dat wordt gehanteerd voor uw gegevens soortgelijk is aan het niveau dat zou zijn gehanteerd als uw gegevens binnen de EER zouden zijn gebleven. Voor overdracht buiten de Wessanen-groep gaan wij overeenkomsten aan voor gegevensoverdracht met modelbepalingen of vertrouwen wij op een andere goedgekeurde methode voor gegevensoverdracht om een passend beschermingsniveau te garanderen.
 • Als u niet wenst dat uw gegevens buiten de EER worden doorgegeven of opgeslagen, dient u ons geen gegevens te verstrekken. Door uw gegevens aan ons te verstrekken stemt u in met en geeft u ons toestemming voor doorgifte en opslag van uw gegevens op een bestemming buiten de EER.

6. Met wie wisselen wij uw persoonsgegevens uit?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met dochterondernemingen die deel uitmaken van de Wessanen-groep. De namen van onze dochterondernemingen zijn te vinden op https://wessanen.com/about-us/subsidiaries/. Zij bevinden zich binnen de EER, meer in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland.

Het kan voorkomen dat wij uw gegevens uitwisselen met andere organisaties:

 • als wij een onderneming of activa verkopen of overnemen (aangezien wij uw persoonsgegevens kunnen uitwisselen met de potentiële koper of verkoper);
 • als wij of het overgrote deel van onze bedrijfsactiva worden overgenomen door een derde, in welk geval uw persoonsgegevens onderdeel vormen van de over te dragen activa;
 • als wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken om te voldoen aan voorschriften van wet- of regelgeving, of als wij onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten moeten handhaven of toepassen ter bescherming van onze rechten, eigendommen of afnemers, etc. Dit kan mede de uitwisseling van gegevens omvatten met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met geselecteerde derden ten behoeve van onder meer website-hosting, gegevensanalyse en klantenservice.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met wie wij een overeenkomst voor gegevensverwerking hebben of die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te bieden. In het algemeen geldt dat externe leveranciers waarvan wij gebruikmaken uw persoonsgegevens uitsluitend zullen verzamelen, gebruiken en verstrekken voor zover dat noodzakelijk is om hen in staat te stellen de diensten te leveren die zij ten behoeve van ons verlenen.
 • Als u beschikt over een gebruikersnaam, wachtwoord of andere inloggegevens waarmee u toegang kunt verkrijgen tot bepaalde onderdelen van onze site, mag u deze niet door iemand anders laten gebruiken en moet u deze geheimhouden. Als u meent of vermoedt dat iemand anders op de hoogte is van uw inloggegevens dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via https://abbotkinneys.com/contact.com
 • Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en hanteren wij de beste branchepraktijken om ervoor te zorgen dat ze niet ongeoorloofd verloren gaan of onjuist worden gebruikt, ingezien, verstrekt, gewijzigd of vernietigd.
 • Helaas is de verzending van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle onze normale procedures hanteren en voldoen aan de wettelijke voorschriften om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet worden garanderen en is elke verzending voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren wij strenge procedures en beveiligingsvoorzieningen om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.
 • Onze site kan op enig moment links bevatten naar en vanaf andere websites. Indien u doorklikt naar een van die sites dient u zich ervan bewust te zijn dat die sites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die sites of voor hun beleidsregels aanvaarden. U dient die privacybeleidsregels te controleren alvorens uw gegevens te verstrekken aan die sites. Zie ook onze algemene voorwaarden https://abbotkinneys.com/terms voor nadere bepalingen over andere websites.

8. Kinderen

 • Vooral de bescherming van de privacy van zeer jonge kinderen is belangrijk. Om die reden zullen wij nooit gegevens verzamelen of aanhouden over personen van wie wij daadwerkelijk weten dat zij jonger zijn dan 16 jaar, en is geen enkel onderdeel van onze site zo opgezet dat deze personen onder de 16 jaar aantrekt.
 • Door gebruik te maken van deze site verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woonachtig bent, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woonachtig bent en toestemming hebt verleend om een van uw minderjarige gezinsleden gebruik te laten maken van deze site. Als ouder kunt u ons uw toestemming verlenen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@abbotkinneys.com.

9. Uw rechten als betrokkene

Op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij zetten ons ervoor in om te zorgen dat u de volgende rechten hebt:

 • Recht van inzage: U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Daarnaast hebt u het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden. U kunt uw gegevens opvragen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: privacy@wessanen.com.
 • Recht op rectificatie: Als u meent dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u aanhouden, zoals uw naam of adres, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren. Daartoe kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: info@abbotkinneys.com. Als wij de gegevens niet kunnen corrigeren, zullen wij ze verwijderen.
 • Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid: U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen indien:
 1. uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verzameling of verwerking;
 2. u uw toestemming intrekt;
 3. u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen waarbij wij geen zwaarder wegende rechtsgronden hebben;
 4. u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden;
 5. uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld en gebruikt;
 6. er sprake is van een wettelijke verplichting op grond van Europees recht of het nationale recht van een EU-lidstaat op grond waarvan uw persoonsgegevens moeten worden gewist; of
 7. u een kind bent en uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbieding van informatiemaatschappijdiensten, zoals direct marketing, prijsvragen of nieuwsbrieven.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:
 1. hangende het onderzoek indien u ons hebt laten weten dat de persoonsgegevens onjuist zijn;
 2. indien de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is geweest maar u niet wenst dat wij deze verwijderen;
 3. indien wij uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor enig ander doel dan het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen; of
 4. indien u bezwaar hebt gemaakt tegen verzameling en verwerking op grond van onze gerechtvaardigde belangen, hangende ons onderzoek van uw zaak.


 • Recht op bezwaar tegen verwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verzameling en (verder) gebruik van uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen indien u van mening bent dat uw belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden ongeoorloofd worden geschaad. Voorts hebt u het recht ons te vragen uw gegevens niet te verwerken (of uw gegevens niet door te geven aan andere ondernemingen of organisaties) voor marketingdoeleinden. Als u zich via deze website heeft aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief, kunt u uw gegevens van de inschrijvingslijst verwijderen met behulp van de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief die u van ons ontvangt.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van toestemming of uitvoering van een overeenkomst en de verwerking elektronisch plaatsvindt, hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in machine leesbare vorm, welke u vrijelijk mag overdragen aan een andere onderneming.
 • Recht op intrekking van toestemming: Indien u ons toestemming hebt verleend voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. U kunt dit doen via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief dan wel door ons een e-mail te sturen op info@abbotkinneys.com.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens hebben gebruikt, hebt u het recht die klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst. Die wijzigingen gaan onmiddellijk in zodra ze op de site zijn geplaatst. Derhalve dient u dit beleid regelmatig door te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de actuele versie zoals die op enig moment mocht luiden. Voor zover wij dat passend achten, zullen wij u daarnaast per e-mail op de hoogte stellen.

11. Onze contactgegevens

Voor de verwerkingsactiviteiten zoals die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid is Wessanen Benelux B.V. de "verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de AVG. Wij stellen uw vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zeer op prijs. U kunt deze aan ons richten via: info@abbotkinneys.com of per post:
Wessanen Benelux B.V. - Abbot Kinney's
Hoogoorddreef 5, 2nd floor
1101 BA, Amsterdam Zuidoost

Wessanen Benelux B.V. is ingeschreven in Nederland onder nummer 57018154 en is gevestigd te Hoogoorddreef 5, 2nd floor, 1101BA, Amsterdam Zuidoost, Nederland.


2. Pour quelles finalités utilisons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous utilisons vos Données à Caractère Personnel pour les finalités suivantes :

FinalitéDescriptionFondement juridique du Traitement
Pour vous fournir des services de qualité et enrichir le contenu du Site
 • Présentation optimale du Site
 • Détection de fraudes ou d’erreurs
 • Répondre à vos demandes d’information
 • Analyser l’usage qui est fait du Site (les données sont gérées sous une forme agrégée ne permettant pas d’identifier les utilisateurs)
Intérêt légitime
Pour vous proposer du contenu et des offres susceptibles de vous intéresser
 • Newsletters
 • Connaitre vos préférences, habitudes, usages et comportements sur le Site (cookies)
 • Analyse et mesure de performance (cookies)
 • Enquêtes, demandes d’avis et d’opinion relatifs aux produits ou au Site
 • Utiliser les fonctionnalités interactives et notamment les liens vers les pages des réseaux sociaux de la marque (cookies)
 • Promotions, jeux, concours
Consentement
Pour répondre à vos réclamations ou l’exercice de vos droits
 • Réclamations
 • Demande d’exercice de vos droits relatifs aux Données à Caractère Personnel
Obligation légale

Nous conservons vos données pour une durée limitée. Les durées de conservation sont définies en fonction de la finalité poursuivie à la l’origine du Traitement, la nature des informations (et notamment s’il s’agit de données dites sensibles selon la règlementation applicable) ainsi que les éventuelles obligations légales en la matière.

3. Avec qui partageons-nous vos Données à Caractère Personnel ?

Nous ne communiquons vos Données à Caractère Personnel que lorsque cela est strictement nécessaire et uniquement aux tiers suivants :

 • Les filiales du groupe Ecotone. Celles-ci sont situées dans l’EEE ou sur un territoire dont la législation et la protection de Données à Caractère Personnel sont jugées équivalentes à celle de l’Union Européenne.
 • L’acquéreur de notre société le cas échéant.
 • Les prestataires qui interviennent dans les différentes finalités décrites au point 2. Le cas échéant, nous nous assurons que les prestataires sélectionnés agissent en conformité avec la législation en matière de protection des Données à Caractère Personnel et répondent à des standards de sécurité élevés.
 • Nous pouvons être amenés à partager vos Données à Caractère Personnel pour nous conformer à des exigences légales ou réglementaires, exécuter ou appliquer nos conditions générales ou tout autre accord, ou protéger nos droits, nos biens ou nos clients. Ceci peut impliquer l'échange d'informations avec d'autres sociétés et organismes à des fins de protection contre la fraude.

4. Comment veillons-nous à la sécurité de vos Données à Caractère Personnel ?

Nous ne divulguons vos Données à Caractère Personnel qu'à des prestataires avec lesquels nous avons conclu un accord de Traitement et qui ont accepté par écrit de fournir un niveau de protection adéquat. Nos prestataires ne recueillent, n’utilisent et ne divulguent vos Données à Caractère Personnel que dans un cadre bien défini, leur permettant d’effectuer les services qu’ils nous fournissent.

Pour protéger vos Données à Caractère Personnel, nous suivons les meilleures pratiques du secteur afin d’éviter toute perte, utilisation ou consultation inappropriée, altération ou suppression frauduleuse.

Notre Site peut parfois contenir des liens vers et depuis d'autres sites internet. Sachez que ces sites tiers ont leurs propres politiques de confidentialité et de cookies et que nous ne sommes pas responsables de la conformité de ces sites.

5. Enfants

Rien n’est plus important que de protéger la vie privée des enfants. Pour cette raison, nous ne recueillons pas les données de mineurs sans le consentement d’un parent et aucune partie de notre Site n’est conçue pour attirer les mineurs.

En utilisant ce Site, vous déclarez que vous n’êtes pas mineur ou bien que vous avez le consentement d’un parent ayant autorité parentale. En tant que parent, vous pouvez nous fournir votre consentement en nous contactant à l’adresse : contactdata@bbcie.com

La définition d’un mineur peut varier selon les pays. Nous retenons toujours l’âge minimum défini par la loi nationale.

6. Vos droits en tant que personne concernée

Conformément aux dispositions légales applicables, vous disposez des droits ci-dessous sur vos Données à Caractère Personnel :

 • Un Droit d’accès : Vous avez le droit de savoir quelles Données à Caractère Personnel nous traitons et pour quelles finalités. Vous avez également le droit d'obtenir une copie des Données à Caractère Personnel dont nous disposons.
 • Un Droit de rectification : Si vous pensez que les Données à Caractère Personnel dont nous disposons sont erronées ou incomplètes, vous pouvez nous demander de les rectifier.
 • Un Droit à la suppression ou d’opposition : Vous avez le droit de faire supprimer vos Données à Caractère Personnel si :
 1. vos Données à Caractère Personnel ne sont plus utiles à la finalité poursuivie à l’origine du Traitement ; ou
 2. vous retirez votre consentement ; ou
 3. vous vous êtes opposé au Traitement en vertu d'intérêts légitimes, pour lesquels nous ne disposons pas de motifs légitimes prépondérants.
 • Un Droit à la limitation du Traitement : Vous êtes en droit de nous demander de limiter l’utilisation de vos Données à Caractère Personnel :
 1. pendant la période de vérification, si vous nous avez averti que vos Données à Caractère Personnel sont inexactes ;
 2. si vous estimez que la collecte ou l'utilisation de vos Données à Caractère Personnel est illégale, mais que vous ne souhaitez pas leur suppression ;
 3. si nous n'avons besoin de vos Données à Caractère Personnel que dans le but de la constatation, de l’exercice et de la défense de vos droits ;
 4. si vous vous êtes opposé au Traitement sur la base de nos intérêts légitimes, pendant la durée où nous vérifions votre demande.
 • Un Droit à la portabilité des données : Si nous avons collecté et utilisé vos Données à Caractère Personnel sur la base de consentement ou de l'exécution d'un contrat, et que le Traitement est exécuté par voie électronique, vous êtes en droit de recevoir un exemplaire lisible par machine, de vos Données à Caractère Personnel, que vous êtes libre de transmettre à une autre société.
 • Un Droit de retirer son consentement : Si vous nous avez autorisé à collecter et à utiliser vos Données à Caractère Personnel, vous êtes en droit de retirer ce consentement à tout moment.

Pour exercer ces droits, veuillez adresser votre demande à l'adresse e-mail suivante : contactdata@bbcie.com

Si vous estimez que l’exercice de vos droits n’a pas été satisfait, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité nationale de protection des Données à Caractère Personnel.

Politique mise à jour le [22/08/2023]